Forbhreathnú: Sochair agus obair

Oibríonn a lán daoine ar bhonn páirtaimseartha sula dtéann siad i mbun fostaíocht lánaimseartha. Má tá tú ag filleadh ar an obair, seans go bhfuil ceisteanna agat faoin difear a dhéanfaidh sé sin do do shochair. Nuair a théann tú i mbun oibre, is féidir leat, i gcásanna áirithe, cuid de d'íocaíocht a choinneáil. Is féidir go mbeidh tú in ann do shochair bhreise a choinneáil nó go gcáileoidh tú do thacaí breise freisin.

Is féidir leat Ré-Áiritheoir Tairbhe Oibre ón Roinn Coimirce Sóisialaí a úsáid chun cabhrú leat na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann le dul i mbun obair lánaimseartha a fháil amach.

Obair pháirtaimseartha

Má tá tú ag obair go páirtaimseartha, 3 lá ar a mhéad sa tseachtain, míneofar sna cáipéisí Sochar Cuardaitheora Poist agus obair agus Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair an difear a dhéanfaidh an obair sin do d'íocaíocht. Más rud é go bhfaigheann tú obair pháirtaimseartha (níos lú ná 24 uair sa tseachtain) agus go bhfuil tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist le 390 lá (15 mhí) anuas, is féidir go mbeidh tú incháilithe don Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha. Is féidir go mbeidh ort cáin a íoc ar d'ioncam leasa shóisialaigh tar éis duit dul i mbun oibre. Léigh tuilleadh faoi cháin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Obair lánaimseartha

Más rud é go bhfuil tú ag filleadh ar obair lánaimseartha (níos mó ná 19 uair sa tseachtain) agus go bhfuil leanaí agat, is féidir go mbeidh tú in ann Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh a éileamh. Is é is Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh ann ná íocaíocht saor ó cháin a chabhraíonn le daoine ar ísealioncam.

Obair agus íocaíochtaí eile

Má tá tú ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora, is féidir leat méid áirithe a thuilleamh gach seachtain agus d'íocaíocht a choinneáil. Is féidir leat Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh a éileamh le linn duit Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora a fháil. Más rud é gur tuismitheoir aonair thú agus nach gcáilíonn tú a thuilleadh d'Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora, is féidir go gcáileoidh tú d'Íocaíocht Idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist. Is féidir leat obair pháirtaimseartha a dhéanamh le linn duit an íocaíocht sin a fháil.

Má tá tú ag fáil íocaíocht míchumais atá tástáilte ó thaobh acmhainne de, amhail Liúntas Míchumais nó Pinsean Dall, is féidir leat méid áirithe a thuilleamh ón obair gan difear a dhéanamh do d'íocaíocht. Má tá tú ag fáil Sochar Breoiteachta (le 6 mhí ar a laghad) nó Pinsean Easláine, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Shochar Cumais Pháirtigh agus cuid de d'íocaíocht a choinneáil, ag brath ar a theoranta atá an cumas atá agat obair a dhéanamh.

Má tá tú ag fáil íocaíocht cúramóra, is féidir leat 15 uair ar a mhéad a obair sa tseachtain.

Do shochair bhreise a choinneáil tar éis duit filleadh ar an obair

Ní mór íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith á fáil agat chun cáiliú d'fhormhór na sochar breise amhail Liúntas Breosla agus an Pacáiste Sochair Theaghlaigh. Más rud é go bhfuil tú ag obair go páirtaimseartha agus ag éileamh íocaíocht leasa shóisialaigh, is féidir go mbeidh tú in ann iad a choinneáil.

Má tá tú ag filleadh ar an obair trí scéim fostaíochta amhail an scéim Fostaíocht Pobail, beidh tú in ann aon sochair bhreise atá agat a choinneáil i mórán cásanna ach is féidir go mbeidh ort cáin agus ÁSPC a íoc ar d'ioncam ón scéim (níl feidhm ag an Muirear Sóisialta Uilíoch maidir le scéimeanna fostaíochta). Léigh na cáipéisí ar leith do na scéimeanna chun a fháil amach go díreach cén difear a d'fhéadfaí a dhéanamh do do shochair bhreise.

Cabhraíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua leat freastal ar an gcostas ar éadaí agus ar choisbheart do leanaí atá ag freastal ar scoil. I bhformhór na gcásanna, ní mór íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith á fáil agat chun cáiliú. Is féidir le daoine atá ag fáil Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh cáiliú don Liúntas.

Forlíonadh Cíosa

Má tá tú ag filleadh ar obair lánaimseartha (níos mó ná 30 uair sa tseachtain), is féidir go mbeidh tú in ann d'Fhorlíonadh Cíosa a choinneáil sa chás gur ghlac an t-údarás áitiúil leis go bhfuil riachtanas cóiríochta agat faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos agus go raibh tú dífhostaithe nó gan post lánaimseartha le 12 mhí ar a laghad sula ndeachaigh tú i mbun obair lánaimseartha. Mar sin féin, déanfar athmheasúnú ort i gcomhair Forlíonadh Cíosa agus, mura gcáilíonn tú d'Fhorlíonadh Cíosa, is féidir go bhfaighidh tú ráta éagsúil. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Fhorlíonadh Cíosa agus athruithe ar do chúinsí.

Cárta Leighis

Más rud é go bhfuil tú dífhostaithe agus ag filleadh ar obair lánaimseartha nó ar obair pháirtaimseartha, is féidir go mbeidh tú in ann do chárta leighis a choinneáil ar feadh 3 bliana ar an gcoinníoll go bhfuil tú ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh le 12 mhí nó níos mó nó go raibh tú páirteach i scéim tacaíocht fostaíochta nó i scéim deis oideachais.

Cúram Leanaí

Tacaíonn an Scéim Cúram Leanaí Iarscoile (ASCC) le daoine dífhostaithe ar ísealioncam filleadh ar an obair. Soláthraíonn an scéim áiteanna fóirdheonaithe i gcúram leanaí iarscoile do dhaoine a bhfuil leanaí atá d'aois bhunscoile acu agus a fhaigheann post, a mhéadaíonn líon na laethanta a oibríonn siad nó a théann i mbun scéim tacaíocht fostaíochta.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise faoi roghanna cúram leanaí agus cúram leanaí inacmhainne a fháil ar citizensinformation.ie.

Page updated: 30 September 2014