Oideachas agus oiliúint

Forbhreathnú: Oideachas agus oiliúint

Forbhreathnú ar na roghanna atá ag cuardaitheoirí poist ar mian leo filleadh ar an oideachas nó ar oiliúint nó athoiliúint a fháil i réimse nua.

Maoiniú i gcomhair oideachais agus oiliúna

Is ann d'fhoinsí éagsúla maoiniúcháin i gcomhair oideachais agus oiliúna. Tugann roinnt scéimeanna liúntas oiliúna duit agus tugann scéimeanna eile cead duit d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus cúrsaí áirithe oideachais á ndéanamh agat.

Clár ar ais chun Oideachais

Féadfaidh an Clár ar Ais Chun Oideachais tacaíocht a thabhairt duit páirt a ghlacadh i gcúrsaí oideachasúil agus forbairt phearsanta chun chuidiú leat fostaíocht a fháil.

Cúrsaí Iar Ard-Teistiméireachta

Tá eolas anseo ar chúrsaí IAT, céard atá iontu, iaratais, liúntaisí agus cé atá i dteideal an cúrsa a dhéanamh.

Cúrsaí oiliúna Breisoideachais agus Oiliúna (BOO)

Cur síos ar an Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET), suíomhanna na gcúrsaí, intofacht, agus na liúntais atá ar fáil.

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Tá an Scéim Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas dírithe orthu atá dífhostaithe, ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó tá míchumas orthu chun cúrsaí dara nó tríú leibhéil ceadaithe a dhéanamh.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Is éard atá sa scéim seo réimse cúrsaí oideachais agus oiliúna atá feiliúnach do dhaoine fásta dífhostaithe agus do dhaoine eile a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar leith.

Springboard

Cuireann áiteanna saor in aisce ar fáil ar chúrsaí ardoideachais páirtaimseartha do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine dífhostaithe.

Ógtheagmháil (Youthreach)

Cur síos ar an gclár Youthreach - eolas ar na hábhair, ar fhad an chúrsa agus ar na hionaid.