Maoiniú i gcomhair oideachais agus oiliúna

Is saor in aisce atá roinnt mhaith cúrsaí do chuardaitheoirí poist. Má tá cúrsa tríú leibhéal á dhéanamh agat, is féidir go gclúdófar do tháillí cúrsa nó do ranníocaíocht mhac léinn faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn. Is féidir go gcáileoidh tú le haghaidh íocaíocht sheachtainiúil freisin agus tú i mbun oideachais nó oiliúna. Más rud é go bhfuil cúrsa Breisoideachais agus Oiliúna (FET) nó cúrsa SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais) á dhéanamh agat, is féidir go n-íocfar liúntas oiliúna nó is féidir go mbeidh tú ábalta d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil le linn duit páirt a ghlacadh i gcúrsa. Is féidir freisin go mbeidh tú in ann filleadh ar an oideachas agus Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas a fháil faoin gClár um Fhilleadh ar an Oideachas a reáchtálann an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Athraíonn coinníollacha incháilitheachta agus liúntais oiliúna go mór ó chúrsa go cúrsa. Dá bhrí sin, ba cheart duit sonraí gach cúrsa a sheiceáil go cúramach agus d'incháilitheacht a sheiceáil le hionad áitiúil Intreo nó le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil.

Más rud é go bhfuil tú páirteach i gcúrsaí áirithe gairme agus go dteastaíonn cúram leanaí uait, is féidir go gcáileoidh tú d'áit saor in aisce i gcúram leanaí faoin scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS).

An Scéim Deontais do Mhic Léinn

Má tá cúrsa lánaimseartha fochéime ardoideachaisCúrsa Lánaimseartha Iar-Ardteistiméireachta (PLC) á dhéanamh agat, is féidir go bhfaighidh tú tacaíocht airgeadais tríd an Scéim Deontais do Mhic Léinn, ar scéim í atá tástáilte ó thaobh acmhainne de. Clúdaíonn deontais mhac léinn táillí teagaisc, ranníocaíocht mhac léinn agus deontas cothabhála. Is féidir go mbeidh mic léinn iarchéime ábalta deontas a fháil chun cabhrú le táillí teagaisc ach ní féidir leo cothabháil a fháil le linn an chúrsa.

An Clár um Fhilleadh ar an Oideachas

Ligeann an Clár um Fhilleadh ar an Oideachas do dhaoine atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh filleadh ar an oideachas páirtaimseartha nó ar an oideachas lánaimseartha le linn dóibh leanúint de liúntais tacaíochta ioncaim a fháil. Áirítear na nithe seo a leanas leis an gClár:

  • Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas: tacaíonn sé le daoine atá ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh rochtain ar oideachas dara leibhéal agus oideachas tríú leibhéal. Ní féidir leat Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas agus deontas mic léinn a fháil ag an am céanna. Ní théann sé sin i bhfeidhm ar do theidlíocht i leith díolúine ó tháillí coláiste nó ó mhuirir thacaíochta mic léinn, áfach. Íoctar an liúntas ar feadh fhad do chúrsa. Méadaítear an íocaíocht a dhéantar le daoine faoi bhun 26 bliain d'aois go ?160 sa tseachtain (bainfear aon acmhainn atá agat as an ráta sin).
  • Rogha an Oideachais Pháirtaimseartha: ligeann sé sin duit d'íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus freastal ar chúrsa páirtaimseartha lae nó oíche a fheabhsóidh an fhéidearthacht go bhfaighidh tú post. Ní mór duit leanúint de bheith ar fáil i gcomhair oibre agus ar lorg oibre go gníomhach.
  • Rogha an Oideachais, na hOiliúna agus na Forbartha: ligeann sé sin duit d'íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus freastal ar chúrsa nach gclúdaítear leis an Liúntas caighdeánach chun Filleadh ar an Oideachas, ar nós cúrsa forbartha pearsanta, cúrsa bunoideachais (mar shampla, ranganna litearthachta), cúrsa oiliúna ginearálta nó jabscileanna sonracha.

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET)

Is saor in aisce atá cúrsaí breisoideachais agus oiliúna (FET) (seachas cúrsaí oíche atá saor más duine dífhostaithe thú). Is féidir go n-íocfar liúntas oiliúna FET ar feadh fhad do chúrsa má tá íocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh á fáil agat (coinníonn tú d'íocaíocht reatha leasa shóisialaigh i gcásanna áirithe). Más rud é go bhfuil tú faoi bhun 26 bliain d'aois agus go raibh íocaíocht aoischoibhneasa laghdaithe cuardaitheora poist á fáil agat, méadófar d'íocaíocht go ?160 sa tseachtain (bainfear aon acmhainn atá agat as an ráta sin). Is féidir go mbeidh tú i dteideal liúntas cóiríochtaliúntas taistil. Is féidir go gcáileoidh tú le haghaidh áit chúram leanaí in aisce freisin.

Cúrsaí Momentum

Is saor in aisce atá cúrsaí Momentum agus leanfaidh tú de d'íocaíocht cuardaitheora poist a fháil agus tú ar chúrsa Momentum. Más rud é nach gcomhlíonann tú na critéir cháilitheacha le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist, stopfar d'íocaíocht leasa shóisialaigh, ach féadfaidh tú leanúint ar aghaidh le tionscadal Momentum. Méadaítear an íocaíocht a dhéantar le daoine faoi bhun 26 bliain d'aois go ?160 sa tseachtain (bainfear aon acmhainn atá agat as an ráta sin).

Cúrsaí Springboard

Má thugann tú faoi chúrsa Springboard, féadfaidh tú d'íocaíocht reatha leasa shóisialaigh a choinneáil má leanann tú ar aghaidh ag comhlíonadh na gcoinníollacha le haghaidh na híocaíochta. Ní gá duit aon táillí cúrsa ná aon mhuirir chúrsa a íoc agus tú dífhostaithe. Má ghlacann tú le post agus tú ar chúrsa, maoineoidh Springboard na táillí le haghaidh na bliana acadúla ar fad. Más rud é go bhfuil tú ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist agus go bhfuil páirt á glacadh agat i gcúrsa páirtaimseartha Springboard, leanfaidh tú le híocaíocht cuardaitheora poist a fháil faoi Rogha an Oideachais Pháirtaimseartha (PTEO). Má tá tú páirteach i scéim lánaimseartha Springboard, aistreofar thú chuig Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas (LFO) - ní mór duit na critéir cháilitheacha don LFO a chomhlíonadh.

Cúrsaí na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)

Níl aon táille ar chúrsaí SDOG agus is féidir go gcuirfear do leabhair agus d'ábhair ar fáil. Má cháilíonn tú le haghaidh cúrsa SDOG, leanfaidh tú ar aghaidh ag fáil d'íocaíochta cuardaitheora poist ar do ghnáthráta. Méadaítear an íocaíocht a dhéantar le daoine faoi bhun 26 bliain d'aois go ?160 sa tseachtain (bainfear aon acmhainn atá agat as an ráta sin).

Ógtheagmháil

Is saor in aisce atá cúrsaí Ógtheagmhála agus faigheann oiliúnaithe os cionn 16 bliana d'aois liúntas seachtainiúil.

Sochair bhreise agus filleadh ar an oideachas

Go ginearálta, is féidir leat do shochair bhreise a choinneáil nuair atá tú ag filleadh ar an oideachas. Ní théitear i bhfeidhm ar d'incháilitheacht le haghaidh cárta leighis nó cárta cuairte dochtúra ghinearálta sa chás nach n-athraíonn d'acmhainn.

Sa chás go bhfuil Liúntas Breosla á fháil agat, coinníonn tú é de ghnáth agus tú ar scéim oiliúna nó ar chúrsa oideachais.

Is féidir leat léamh faoi conas a d'fhéadfaí dul i bhfeidhm ar d'Fhorlíonadh Cíosa inár gcáipéis maidir le Forlíonadh Cíosa agus athruithe ar do chúinsí.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 August 2014