Forbhreathnú: Oideachas agus oiliúint

Tá raon an-leathan cúrsaí ar fáil do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine ar mian leo athoiliúint a fháil. Ba cheart duit clárú le hionad áitiúil Intreo nó le hoifig seirbhísí fostaíochta chun faisnéis a fháil faoi na cúrsaí atá ar fáil agus chun iarratas a dhéanamh orthu. Cuirtear formhór na gcúrsaí do chuardaitheoirí poist ar fáil saor in aisce agus is féidir go bhfaighidh tú liúntas seachtainiúil agus cúrsa á dhéanamh agat.

Cúrsaí agus cláir oiliúna do chuardaitheoirí poist

Soláthraíonn cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna deis duit do chuid scileanna a fhorbairt nó a uasghrádú má tá tú dífhostaithe nó iomarcach. Is féidir go mbeidh tú incháilithe do liúntas agus cúrsa Breisoideachais agus Oiliúna á dhéanamh agat. Cuirtear printíseachtaí ar fáil faoi SOLAS freisin.

Cuireann Springboard áiteanna san ardoideachas ar fáil saor in aisce do chuardaitheoirí poist. Díríonn cúrsaí Springboard ar réimsí inarb ann do dheiseanna poist agus d'fhás. Cúrsaí páirtaimseartha is ea formhór na gcúrsaí a sholáthraíonn Springboard, ach cuireann sé roinnt cúrsaí lánaimseartha ar fáil freisin.

Soláthraíonn Momentum cúrsaí oideachais agus oiliúna do dhaoine atá dífhostaithe le tréimhse fhada. Áirítear leis oideachas, socrúchán oibre agus tacaíocht.

Soláthraíonn an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) deis duit filleadh ar an oideachas lánaimseartha más aosach dífhostaithe thú nó má tá tú ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh. Tá na cúrsaí ceaptha chun freastal ar na riachtanais oideachais agus oiliúna atá ag daoine dífhostaithe agus tá siad an-oiriúnach do dhaoine a d'fhág an scoil tamall fada ó shin.

cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar oscailt d'fhágálaithe scoile agus do rannpháirtithe is aosaigh agus tairgeann siad meascán d'obair phraiticiúil, d'obair acadúil agus de thaithí oibre.

Más rud é go bhfuil tú idir 15 bliana d'aois agus 20 bliain d'aois agus gur fhág tú an scoil gan aon cháilíochtaí foirmiúla, tugann an gclár Ógtheagmhála deiseanna duit an bunoideachas, forbairt phearsanta, gairmoiliúint agus taithí oibre a ghnóthú.

Agus líonraí oiliúna curtha ar bun acu chun raon de chláir chreidiúnaithe agus/nó de chláir atá aitheanta ag an tionscal a sholáthar, is iad cuideachtaí earnála príobháidí a thairgeann oiliúint Skillnets do dhaoine dífhostaithe incháilithe. Is féidir leat cuardach i gcomhair cúrsaí oiliúna ar láithreán Gréasáin Skillnets.

Is féidir leat léamh faoi roghanna eile oiliúna atá ar fáil inár gcáipéis ar thacaí oideachais agus oiliúna.

Tuilleadh eolais

Más rud é go bhfuil tú páirteach i gcúrsaí áirithe gairme agus go dteastaíonn cúram leanaí uait, is féidir go cáileoidh tú d'áit saor in aisce i gcúram leanaí faoin scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS).

Tá roinnt foinsí faisnéise ann faoi fhilleadh ar an oideachas agus is féidir leo tuilleadh sonraí a thabhairt duit faoi na cúrsaí a d'fhéadfadh bheith ar fáil duit.

Soláthraíonn Qualifax faisnéis chuimsitheach faoi chúrsaí breisoideachais, faoi chúrsaí ardoideachais agus faoi chúrsaí oiliúna.

Is é is Skillstowork.ie ann ná treoir do chuardaitheoirí poist agus d'fhostóirí maidir leis na tionscnaimh scileanna seo a leanas atá á reáchtáil ag an Rialtas - Springboard, Momentum, JobBridge, JobsPlus agus Skillnets.

Page updated: 28 July 2014