Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Eolas

Cuireann An Scéim Deiseanna Oiliúna Ghairmoideachais (SDOG) réimse cúrsaí ar fáil le riachtanais oideachais agus oiliúna daoine dífhostaithe a shásamh. Má tá 21 bliain slánaithe agat, más dífhostaithe duit agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh faoi leith á bhfáil agat le sé mhí anuas ar a laghad, tig leat cur isteach ar an scéim SDOG. Tugann an scéim deis dóibh siúd a bhíonn páirteach ann feabhas a chur ar leibhéal ginearálta a gcuid oideachais, deimhniúchán a fháil, a gcuid scileanna a fhorbairt agus réiteach a dhéanamh chun fostaíochta, chun féinfhostaíochta agus chun breis oideachais agus oiliúna. Oibrítear an VTOS trí Bhoird Áitiúla Oideachais agus Oiliúna agus dírítear é go háirithe ar dhaoine dífhostaithe a d’fhág an scoil go luath.

Boird Oideachais agus Oiliúna

Ó 1 Iúil 2013, cuirfear Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) in áit coistí gairmoideachais . Leanfaidh na BOO an uile sheirbhíse soláthartha ag na coistí gairmoideachais a sholáthar.

Cén cineál cúrsaí atá ar fáil?

Tá réimse cúrsaí ann ón mbunoideachas agus ón mbunoiliúint aníos go hardoiliúint ghairme. Tá rogha leathan ábhar ar fáil. Is cúrsaí lánaimseartha atá iontu, tuairim agus 30 uair a' chloig in aghaidh na seachtaine, 6 huaire a' chloig sa ló ar feadh cúig lá, cuir i gcás. Maireann na cúrsaí suas le dhá bhliain, agus is iomaí cúrsa díobh a mbíonn cáilíochtaí ann dá bharr, An Teastas Sóisear, an Ard-Teistiméireacht, agus gradaim ar Leibhéal 3, 4, 5 agus 6 ar an bhFráma Náisiúnta Cáilíochtaí, cuir i gcás. Tá liosta na gcúrsaí DOG ar láithreán gréasáin Qualifax.

Rialacha

B'fhéidir go bhfuil tú cáilithe le haghaidh scéim SDOG má tá 21 bliain slán agat agus:

Is féidir tréimhsí a caitheadh ar chúrsaí oiliúna FET, ar Scéimeanna Fostaíochta Pobail, ar Togra Oibre, ar chláir Youthreach agus seal a caitheadh sa phríosún a chur san áireamh i dtréimhse na cáilíochta.

* Má tá Sochar Breoiteachta á éileamh agat, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig leasa shóisialaigh sula dtosaíonn tú cúrsa faoin Scéim Deiseanna Oiliúna agus Gairmoideachais (SDOG) maidir le leanúint le d’íocaíocht Sochar Breoiteachta a fháil.

Rátaí

Íocaíochtaí cuardaitheora poist

Má thosaigh tú SDOG roimh Eanáir 2013 agus má tá Liuntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist á fáil agat, tabharfar liúntas oiliúna duit ar ráta a bheas cothrom le huasráta Sochar Cuardaitheora Poist in áit d’íocaíocht cuardaitheora poist.

Ó Eanáir 2013, má tá rannpháirtithe SDOG ag bogadh ó íocaíochtaí cuardaitheora poist, ní mhéadófar a n-íocaíochtaí nua suas le €188 sa tseachtain a thuilleadh, i gcásanna inár mbíonn a Liúntas Cuardaitheora Poist níos lú ná seo. Áfach, leanfar ráta breise suas le €160 sa tseachtain á híoc le daoine faoi bhun aois 25 (bainfear aon mhaoin atá agat ón ráta seo). Ní bheidh seo i gceist ach i gcás rannpháirtithe nua.

Ó Eanáir 2014, má tá rannpháirtithe SDOG faoi bhun aois 26 ag bogadh ó ráta laghdaithe aoischoibhneasa Liúntais Cuardaitheora Poist, gheobhaidh siad ráta breise suas le €160 sa tseachtain. Ní bheidh seo i gceist ach i gcás rannpháirtithe nua.

Is iondúil nach ndénafar do theidlíocht i gcomhair liúntais oiliúna VTOS a athmheasúnú má thagann athrú ar do chúinsí (lena n-áirítear acmhainn).

Liúntas oiliúna SDOG agus obair: Má bheidh tú ag filleadh ar do chúrsa don dara bliain as a chéile, leanfaidh tú le do liúntas SDOG a fháil i rith mhíonna an tsamhraidh. Anuas air sin, féadfaidh tú glacadh le hobair lánaimseartha i rith mhíonna an tsamhraidh agus ní dhéantar difear do d’íocaíocht SDOG.

Liúntas oiliúna SDOG agus cleithiúnaithe: Más mian leat go gcuirfear duine fásta nó leanbh cleithiúnach le d’íocaíocht, ní mór duit fógra a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Cuirfidh an RCS an BOO ar an eolas, ansin, ar aon athruithe a dhéanfar do do liúntas oiliúna SDOG.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile

Má tá ceann de na híocaíochtaí eile incháilithe leasa shóisialaigh á fáil agat, leanfaidh tú le d’íocaíocht a fháil ar an ngnáthbhealach. Ní mór duit leanúint agus coinníollacha d’íocaíochta a shásamh. Má tá íocaíocht laghdaithe ar a ndéantar tástáil mhaoine á fáil agat, méadófar í seo chuig an méid uasta do do chás fad a bhíonn tú ag glacadh páirte ar VTOS. Anuas air sin, leanfaidh tú le do chuid sochair thánaisteacha leasa shóisialaigh a fháil.

Tacaíochtaí eile

Ó 2010 i leith, níl daoine atá ag tabhairt faoi chúrsaí PLC a bhfuil liúntais VTOS á bhfáil acu i dteideal deontais tacaíochta do mhic léinn a fháil a thuilleadh. Ní dhéanann seo aon difear, áfach, d’aon teidlíocht a bheadh acu mar gheall ar dhíolúine ó tháillí coláiste nó ó ranníocaíochtaí mic léinn.

Níl aon táille ar na cúrsaí SDOG agus tabharfar leabhair agus ábhair duit in aisce i dtús an chúrsa. De réir mar atá do chuid cúinsí féin, tharlódh go mbeifeá i dteideal na nithe seo a leanas:

  • Liúntas Béile
  • Liúntas Taistil
  • Áit chúraim leanaí in aisce dod’ leanbh faoin Scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS)
  • Bónas oiliúna €20 má bhí íocaíocht cháilithe leasa shóisialaigh á híoc leat le 12 mí ar a laghad sular thosaigh tú an scéim SDOG. I mBuiséad 2014, fógraíodh go gcuirfear deireadh leis an íocaíocht bónas €20 do rannpháirtithe SDOG dífhostaithe fadtéarmacha i 2014.

tuilleadh eolais faoi SDOG ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Níl liúntais oiliúna SDOG inchánaithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Tig leat páirt a ghlacadh i scéimeanna SDOG i gceann de na bealaí seo a leanas; seo é an rogha atá agat:

  • A bheith i do dhalta SDOG lánpháirteach a bheas ag freastal ar ionad SDOG nó ar ionad oideachais le haghaidh daoine fásta nó
  • A bheith i do dhalta SDOG as láthair a dhéanfaidh gnáthfhreastal ar chúrsa Iar-Ard-Teistiméireachta i gcoláiste ardoideachais.

liosta ceisteanna a chuirtear go minic maidir leis na SDOG le fáil ar shuíomh idirlín Qualifax.
Déan teagmháil le comhordaitheoir SDOG san ionad SDOG atá agat féin go háitiúil le breis eolais a fháil faoi na cúrsaí SDOG atá ar fáil.

Page edited: 23 March 2016