D'fhág mé an scoil go luath agus níl aon cháilíochtaí agam

Ba mhaith liom filleadh ar an oideachas, ach níor chríochnaigh mé an scoil. Cad iad na tacaí atá ar fáil dom?

Má d'fhág tú an scoil gan aon cháilíochtaí, is féidir leat cúnamh a fháil chun filleadh ar an oideachas, printíseacht a dhéanamh nó taithí oibre a fháil. Tá Ráthaíocht don Aos Óg á tabhairt isteach, rud a thacóidh le cuardaitheoirí poist óga agus a thabharfaidh rochtain dóibh ar oiliúint, ar an oideachas, ar thaithí oibre agus ar fhostaíocht lánaimseartha.

Is féidir leat ár gcáipéis Faisnéis do chuardaitheoirí poist óga a léamh chun a fháil amach cad iad na tacaí atá ar fáil. Is féidir leis an rannán ar Oideachas agus oiliúint a léamh freisin chun faisnéis a fháil faoi na cúrsaí uile a bhféadfadh gur spéis leat iad.

Cad é atá i gceist leis an gclár Ógtheagmhála?

Má d'fhág tú an scoil gan aon cháilíochtaí foirmiúla, is féidir leis an gclár Ógtheagmhála deiseanna a thabhairt duit chun an bunoideachas, forbairt phearsanta, gairmoiliúint agus taithí oibre a ghnóthú. Is féidir leat díriú ar chroíréimse oiliúna de do rogha féin, ach is gnách go dtugann gach oiliúnaí faoi bhunábhair amhail Béarla, matamaitic agus scileanna saoil.

Cúrsa lánaimseartha is ea é i mórán cásanna. Maireann sé ar feadh idir 1 bhliain agus 2 bhliain, cé gur féidir leis bheith solúbtha, ag brath ar do riachtanais féin. Má éiríonn leat an bhunoiliúint a chur i gcrích, bronnfar Bonnteastas ort ó Cháilíocht agus Cáilíochtaí Éireann nó bronnfar an Teastas Sóisearach ort. Tar éis duit Bonnchlár a chur i gcrích, is féidir leat leanúint ar aghaidh go Clár Dul Chun Cinn. Tabharfaidh an clár sin deis duit dul ar aghaidh chuig an gcúrsa Ardteistiméireachta Feidhmí nó chuig dámhachtain níos airde de chuid Cháilíocht agus Cáilíochtaí Éireann. Is féidir leat roghnú chun leanúint ar aghaidh chuig oiliúint scileanna eile, ar nós cúrsa printíseachta.

Cad é atá i gceist leis an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)?

Más rud é go bhfuil tú os cionn 21 bliain d'aois, go bhfuil tú dífhostaithe agus go bhfuil tú ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh le 6 mhí ar a laghad, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais. Cuireann an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais raon cúrsaí ar fáil chun freastal ar na riachtanais oideachais agus oiliúna atá ag daoine dífhostaithe. Tugann sí deis do rannpháirtithe feabhas a chur ar a leibhéal ginearálta oideachais, teastasú a ghnóthú, a scileanna a fhorbairt agus ullmhú d'fhostaíocht, d'fhéinfhostaíocht agus do bhreisoideachas agus oiliúint. Go háirithe, tá an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais dírithe ar dhaoine dífhostaithe ar luathfhágálaithe scoile iad.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 August 2014