Táim dífhostaithe agus ba mhaith liom feabhas a chur ar mo chuid scileanna

Cén cineál cúrsaí agus oiliúna atá ar fáil?

Tá a lán cúrsaí ar fáil do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine ar mian leo athoiliúint a fháil. Mar sin, tá raon leathan roghanna agat ina leith sin. Tá cúrsaí á gcistiú ag SOLAS, ag na Boird Oideachais agus Oiliúna, agus ag ranna agus gníomhaireachtaí éagsúla rialtais.

Ba cheart duit clárú le hionad áitiúil Intreo nó le hoifig seirbhísí fostaíochta chun faisnéis a fháil faoi na cúrsaí atá ar fáil agus chun iarratas a dhéanamh orthu. Is féidir leat an rannán ar oideachas agus oiliúint a léamh chun faisnéis a fháil faoi gach ceann de na roghanna a d'fhéadfadh bheith ar oscailt duit.

An bhfuil cúrsaí ann a thabharfaidh sainchúnamh dom post a fháil?

Cuireann tionscadail Momentum oiliúint ar chuardaitheoirí poist agus tugann siad taithí oibre dóibh in earnálacha an gheilleagair inarb ann do dheiseanna fostaíochta. Mar shampla, cuirtear cúrsaí lánaimseartha ar fáil i raon earnálacha éagsúla, lena n-áirítear Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus an Timpeallacht Thógtha (Tógáil). Is deimhnithe de réir Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta nó aitheanta ag an tionscal atá na cúrsaí. Maireann na cúrsaí ar feadh tréimhsí éagsúla - idir 23 seachtain agus 40 seachtain - agus reáchtáiltear iad ar bhonn séasúrach i rith na bliana. Mar sin, beidh ort momentumskills.ie a sheiceáil chun a fheiceáil cad iad na cúrsaí a bhfuiltear ag earcú dóibh faoi láthair.

Má tá tú dífhostaithe le 12 mhí nó níos mó, is féidir leat cáiliú do chúrsa Momentum. Le linn duit páirt a ghlacadh i gcúrsa Momentum, is féidir leat d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil fad atá tú ina teideal. Más rud é go bhfuil tú páirteach i gcúrsa lánaimseartha Momentum agus go dteastaíonn cúram leanaí uait, is féidir go cáileoidh tú d'áit saor in aisce i gcúram leanaí faoin scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS).

Rogha eile is ea an Clár Cúrsaí Oiliúna Breisoideachais agus Oiliúna rud a sholáthraíonn oiliúint agus taithí oibre ábhartha do dhaoine atá dífhostaithe nó a d'fhág an scoil go luath. Cuirtear cláir chúrsaí oiliúna ar fáil ar bhonn lánaimseartha agus cumascann siad oiliúint fhoirmiúil agus oiliúint ar an jab faoi stiúir fostóra. Braitheann fad an chláir ar an réimse a roghnaíonn tú oiliúint a fháil air. Nuair a bhíonn an cúrsa curtha i gcrích agat, gheobhaidh tú dámhachtain Cháilíocht agus Cáilíochtaí Éireann ar leibhéal Teastais nó Ardteastais. Is féidir go mbeidh tú in ann liúntas Breisoideachais agus Oiliúna a fháil le linn an chúrsa.

Cad iad na cúrsaí páirtaimseartha atá ar fáil?

Más fearr leat cúrsaí páirtaimseartha, soláthraíonn, Springboard cúrsaí ardoideachais saor in aisce - idir leibhéal teastais agus leibhéal máistreachta - do chuardaitheoirí poist, is cuma cé chomh fada atá siad dífhostaithe. Tairgeann na cúrsaí scileanna teicniúla atá cothrom le dáta, mar aon le hoiliúint i réimsí ábhartha eile, in earnálacha atá ag fás agus a dteastaíonn daoine oilte uathu. Bíonn tréimhsí éagsúla ama i gceist leis na cúrsaí. Is í bliain féilire amháin an uastréimhse ama. Tá roinnt cúrsaí lánaimseartha ann i dTeicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC). Díríonn na cúrsaí sin ar chroíscileanna ríomhaireachta agus ríomhchlárúcháin. Cuirtear iad ar siúl thar bhliain amháin agus cuimsítear socrúchán oibre a mhaireann idir 3 mhí agus 6 mhí iontu.

Le linn duit páirt a ghlacadh i gcúrsa Springboard, is féidir leat d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil fad atá tú ina teideal.

Soláthraíonn cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna deis duit do chuid scileanna a fhorbairt nó a uasghrádú má tá tú dífhostaithe nó iomarcach. Tugann Oiliúint Sainscileanna deis do dhaoine atá tar éis post a chailleadh nó atá ag athrú poist scileanna nua postghaolmhara a fhoghlaim. Tá cúrsaí lae gearra agus fada, cúrsaí ar líne, cúrsaí foghlama cumaiscthe agus cúrsaí tráthnóna ar fáil. Ní ionann na cúrsaí do gach ionad ná do gach bliain agus bíonn leibhéil éagsúla teastasaithe ann. Reáchtáiltear na cúrsaí le linn an lae agus sa tráthnóna. Tugtar tosaíocht do dhaoine dífhostaithe i gcás cúrsaí i rith an lae.

Cad faoi thaithí oibre?

Cuireann JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta deiseanna taithí oibre ar fáil agus tá sí ar oscailt do dhaoine a bhfuil leibhéil éagsúla oideachais agus scileanna acu. Tá taithí oibre dírithe ar dhaoine atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist nó ag síniú i gcomhair creidmheasanna le 3 mhí ar a laghad. Déanfar intéirneacht le hósteagraíocht a mhairfidh 6 mhí nó 9 mí a thairiscint do rannpháirtithe sa scéim. Má ghlacann tú páirt in JobBridge, gheobhaidh tú ?50 sa tseachtain de bhreis ar an íocaíocht cuardaitheora poist.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 August 2014