Chaill mé mo phost

Táim tar éis mo phost a chailleadh. Cad iad na híocaíochtaí leasa shóisialaigh is féidir liom a fháil?

Más rud é go gcailleann tú do phost, go leagtar amach thú nó go bhfágtar iomarcach thú, is féidir go mbeidh tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora PoistSochar Cuardaitheora Poist. Chun gur féidir leat Sochar Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór obair agus go leor ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC) a bheith déanta agat. Chun gur féidir leat Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór duit pas a fháil i dtástáil acmhainne. Ní mór duit bheith dífhostaithe agus ar lorg obair lánaimsearthafreisin. Ní mór duit clárú nó síniú ar an dól mar dhuine dífhostaithe ag ionad Intreo nó ag an oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Agus tú ina dhuine dífhostaithe, is féidir go mbeidh tú i dteideal sochair bhreise, mar shampla, Forlíonadh Cíosa agus cárta leighis.

Cad ba cheart dom a fháil ó m'fhostóir nuair a fhágaim an post?

Ba cheart P45, aon phá atá dlite duit i leith oibre atá déanta agat agus duillín pá a thabhairt duit. Is féidir go mbeidh tú i dteideal pá saoire agus pá fógra freisin. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sin inár gcáipéis ar do phost a chailliúint - teidlíochtaí.

Má tá tú den tuairim nár lean d'fhostóir nósanna imeachta córa nó má tá tú den tuairim nárbh fhíorchás iomarcaíochta a bhí ann, is féidir leat éileamh a dhéanamh ar dhífhostú éagórach. Mura féidir le d'fhostóir a chruthú go raibh an dífhostú cóir, is féidir go mbeidh tú i dteideal cúitimh nó aischuir, ag brath ar na cúinsí. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh inár gcáipéis ar do chearta fostaíochta a fhorfheidhmiú.

An bhfuilim i dteideal íocaíocht iomarcaíochta agus ar cheart fógra scríofa a thabhairt dom faoi sin?

Má tá tú ag obair le d'fhostóir ar feadh 2 bhliain ar a laghad, is féidir go mbeidh tú i dteideal íocaíocht iomarcaíochta. Is féidir leat tuilleadh a léamh inár gcáipéisí ar cháiliú le haghaidh iomarcaíochta agus nósanna imeachta iomarcaíochta..

Tairgeadh obair dhá lá sa tseachtain dom. An gcaillfidh mé an íocaíocht cuardaitheora poist a fhaighim?

Má oibríonn tú ar feadh 3 lá nó níos lú sa tseachtain, d'fhéadfadh go mbeifeá in ann obair a dhéanamh agus Sochar Cuardaitheora Poist a fháil ag an am céanna. Mar an gcéanna, má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist, is féidir leat obair ar feadh trí lá nó níos lú sa tseachtain. Cuirfear ioncam ó do chuid oibre san áireamh sa tástáil acmhainne do Liúntas Cuardaitheora Poist agus déanfaidh sé difear don méid Sochar Chuardaitheora Poist a íocfar leat.

Mura n-éiríonn liom post eile a fháil, an bhfuil aon tacaí ar fáil dom chun cabhrú liom obair a fháil?

Tá raon scéimeanna tacaíocht fostaíochta agus cúrsaí oiliúna ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Áirítear leo siúd intéirneachtaí amhail JobBridge agus scéimeanna fostaíochta ar nós Fostaíocht Pobail.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 August 2014