Ba mhaith liom mo ghnó féin a chur ar bun.

Ba mhaith liom mo ghnó féin a chur ar bun. Cad is gá dom a dhéanamh?

Cuireann Oifigí Fiontar Áitiúla faisnéis, comhairle agus oiliúint ar fáil do ghnóthais áitiúla atá ag tosú amach. Is féidir tuilleadh faisnéise a léamh inár gcáipéis ar ghnó a chur ar bun.

Conas a chláraím ainm mo ghnó?

Is féidir leat do chuid gnó a dhéanamh i d'ainm féin. Más mian leat ainm gnó a úsáid, ní mór ainm do ghnó a chlárú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

An gá dom cuideachta a chur ar bun?

Nuair a chuireann tú gnó ar bun, is féidir leat é sin a dhéanamh mar thrádálaí aonair, mar chomhpháirtíocht nó mar chuideachta theoranta. Braitheann an cineál struchtúir a roghnaíonn tú ar an gcineál gnó atá i gceist, ar cé hiad na daoine a ndéanfaidh tú gnó leo agus ar an dearcadh atá agat i leith riosca. Is féidir leat faisnéis faoi na struchtúir éagsúla sin a léamh ar láithreán Gréasáin na hOifige um Chlárú Cuideachtaí.

Conas is féidir liom cáin ioncaim a íoc agus an bhfuil aon fhaoiseamh cánach ann?

Agus tú i do dhuine féinfhostaithe, íocann tú cáin ioncaim faoin gcóras féinmheasúnaithe. Chun críocha cánach, ní mór duit clárú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim agus seirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim. á húsáid agat. Nuair a chláraíonn tú le haghaidh féinmheasúnú leis na Coimisinéirí Ioncaim, clárófar go huathoibríoch thú le haghaidh cuspóirí ÁSPC leis an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Soláthraíonn an scéim Do Ghnó Féin a Chur ar Bun díolúine dhá bhliain ó cháin ioncaim (suas le huasmhéid de ?40,000 in aghaidh na bliana) ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe le 12 mhí ar a laghad anuas.

An bhfuil cistiúchán ar fáil chun cabhrú liom mo ghnó a chur ar bun?

Soláthraíonn Micrea-Airgeadas Éireann iasachtaí do ghnóthais bheaga a bhfuil tograí atá inmharthana ó thaobh cúrsaí tráchtála de acu agus ar dhiúltaigh na bainc creidmheas a thabhairt dóibh. Cabhraíonn an Scéim Ráthaíochta Creidmheasa le gnóthais bheaga agus mheánmhéide iasachtaí a fháil. Is féidir leat faisnéis faoi do ghnó a mhaoiniú nó a chistiú a fháil ar smallbusinessfinance.ie.

Táim dífhostaithe faoi láthair. An féidir liom m'íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus an gnó á chur ar bun agam?

Spreagann Scéim an Liúntais Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair agus Scéim an Liúntais Fiontraíochta Ghearrthréimhsigh daoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh in Éirinn dul i mbun féinfhostaíochta. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sin inár gcáipéis ar fhéinfhostaíocht agus dífhostaíocht.

Cad a dhéanaim má fhostaím duine chun obair liom sa ghnó?

Má chinneann tú baill foirne a earcú, ní mór duit clárú do ÍMAT agus do ÁSPC leis na Coimisinéirí Ioncaim. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil inár gcáipéis ar do chuid oibleagáidí mar fhostóir agus cearta fostaithe.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 August 2014