Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Réamhrá

Spreagann an scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair daoine atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialta áirithe dul i mbun féinfhostaíochta. Má ghlacann tú páirt sa scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair céatadán dá n-íocaíochtaí leasa shóisialta ar feadh suas go 2 bliana.

Cuireadh tús i mBealtaine 2009 le scéim nua Liúntas um Fhilleadh ar an Obair dá ngairtear an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach. Níl aon tréimhse cháilitheach chun Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach a fháil. Is féidir rochtain láithreach ar an liúntas a fháil ach caithfidh tú na coinníollacha cáilithe a shásamh.

Is féidir an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a íoc le daoine atá faoi aois 66.

Rialacha

Is féidir leat cáiliú le haghaidh Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (BTWEA) má:

 1. Tá tú ag tosú mar ghnólacht féinfhostaithe a ceadaíodh i scríbhinn roimh ré ag Oifigeach Cáis nó ag Comhlacht Comhpháirtíochta (féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos)

  agus

 2. Tá ceann de na híocaíochtaí cáilithíocha a liostaítear thíos á fáil agat ar feadh 9 mí (234 lá) ar a laghad.
 • Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Míchumais
 • Liúntas Cúramóra (tar éis deireadh a chur leis na dualgais chúraim)
 • Sochar/Liúntas Banchéile Tréigthe
 • Liúntas Banchéile Príosúnaí
 • Cúnamh Feirme
 • Pinsean Easláinte
 • Forlíonadh Neamhábaltachta
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)

 • Incháilithe do Shochar Breoiteachta: ag fáil íocaíochta leasa sóisialaigh incháilithe ar feadh 3 bliana as na cúig bliana is deireanaí ar feadh 3 bliana nó níos faide

 • Meascán de OFP/JST/JA ar feadh 9 mí (234 lá)

* Má tá teidlíocht bhunúsach agat i leith an Liúntais Chuardaitheora Poist ciallaíonn seo go n-éireodh leat sa tástáil mhaoine agus go sásófá critéir eile.. Ní chuirtear san áireamh síniú le haghaidh creidmheasanna dhífhostaíochta i ndiaidh do Shochair Chuardaitheora Poist i dtreo na tréimhse cáilithe.

Ina theannta sin, d’fhéadfaí breithniú a dhéanamh ort don BTWEA más:

 • Duine fásta cleithiúnach tú i dtaca le duine atá intofa chun an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a éileamh, féadfaidh an duine fásta cleithiúnach sin cáiliú má scoireann an duine a ghlacann páirt i Scéim an Liúntais Fhiontraíochta um Fhilleadh ar Obair d'fhostaíocht lena fhéinfhostaíocht roimh dó/di an teidlíocht a ídiú. Féadfaidh teidlíocht a bheith aige/aici faoin scéim go ceann na tréimhse a bheidh fágtha ar an éileamh bunaidh. Is éard atá i gceist anseo ná go n-aistríonn an duine atá intofa don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a t(h)eidlíochtaí chuig a c(h)éile, a p(h)áirtnéir sibhialta nó a c(h)omhchónaitheoir. (I bhfocail eile, téann an céile, an páirtnéir sibhialta nó an comhchónaitheoir le féinfhostaíocht agus is é an t-éilitheoir bunaidh an duine fásta cáilithe ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair). Má tá an t-éilitheoir bunaidh i dteideal creidmheasanna, is féidir leis/léi leanúint de chreidmheasanna a éileamh. Ní féidir, áfach, an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a íoc in éineacht le híocaíocht leasa shóisialaigh eile agus mar sin, má chinneann an t-éilitheoir bunaidh (arb é an duine fásta cáilithe anois é) ar íocaíocht eile a éileamh, ní mór duit éirí as an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a éileamh.
 • Duine atá ionat a scaoileadh ón bpríosún agus a shásaíonn na critéir incháilitheachta le haghaidh na scéime

Tréimhsí Cáiliúcháin

Is féidir tréimhsí lánaimseartha caite ar chúrsaí traenála FET, Fáilte Ireland & Teagasc, Fostaíocht Phobail, Clár Geilleagair Sóisialta, Scéim Shóisialta Tuaithe,FIT, Tionscnamh Jabanna, JobBridge, Clár Socrúchán Oibre, Tús, agus scéimeanna BTEA & VTOS schemes a chur san áireamh mar thréimhsí cáiliúcháin a bhfad is go raibh tú i dteideal íocaíocht cáiliúcháin roimh thosú ar an staidéar nó ar an oiliúint.

Áirítear tréimhsí ina bhfuarthas Liúntas Leasa Forlíontach agus Soláthar Díreach i leith na tréimhse cáiliúcháin ar choinníoll go mbunaíonn an t-iarratasóir teidlíocht ar íocaíocht ábhartha Leasa Shóisialaigh roimh dó/di an scéim a thosú.

Má ghlac tú páirt cheana i scéim LFFO agus má tá do theideal ídithe agat, féadfaidh tú páirt a ghlacadh an athuair má tá 5 bliana ar a laghad imithe ó shin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le tréimhsí cáiliúcháin um Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Cabhair chun gnó a thosú

Anuas ar thacaíocht ioncaim (d'íocaíocht sheachtainiúil), is féidir leat tacaíocht airgeadais a fháil leis na costais a bhaineann le do ghnó féin a thosú. Soláthraítear na tacaíochtaí seo trí scéim ar a dtugtar Soláthraítear na tacaíochtaí seo trí scéim ar a dtugtar an Deontas Tacaíochta Fiontair (DTF). Thóg DTF áit Scéim Cúnaimh & Oiliúna Theicniúil (SCOT) ón 16 Aibreáin 2014.)

Ní féidir leat an DTF a fháil mura bhfuil tú faofa don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.Ní mór réasúnaíocht agus gá d'thacaíocht airgeadais a leagan amach sa phlean gnó a chuireann tú isteach. Íocann an DTF suas go €2,500T in aon tréimhse 24 mhí (íoctar DTF do dhaoine ar Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhse ar bhonn pro rata) Ní mór duit a bheith in ann ranníocaíocht chomhfhreagrach 20% ar a laghad a dhéanamh chun teacht ar thacaíocht deontais. Is gá duit fianaise i scríbhinn ar chostais a sholáthar. (meastacháin ó bheirt soláthraithe, nó i gcás aon soláthraí amháin na cúiseanna ar roghnaigh tú soláthraí amháin).

I measc na rudaí atá incháilithe do thacaíocht deontais tá:

Catagóir Teorann bliantúil, € Ranníocaíocht íosta ón iarrthóir
Cuntasaíocht agus seirbhísí bainteach, seirbhísí dlithúla san áireamh Go €500 20%
Áiseanna bolscaireachta agus margaíochta Go €500 20%
Trealamh gnó Go €1,000 20%
Meantóireacht Ghnó (Ofráileann Oifigigh Fiontraíochta áitiúla (FOA) nó cuideachta forbartha áitiúla é seo saor in aisce nó ar ráta laghdaithe) Go €500 10%
Costais agus táillí clárúcháin ghnó Go €250 20%
Comhlíonadh, treoir agus oiliúint Go €250 20%
Uirlisí agus trealamh sainiúil don phost Go €1,000 20%
Soláthairtí oifige agus stáiseanóireacht Go €250 20%
Éadaí &trealamh cosanta pearsanta Go €250 20%
Costas árachas dliteanais phoiblí a bhaineann le gnó a thosú. - Níl aon árachas eile incháilithe Go €1,000 20%
Oiliúint ghearrthréimhse ar leabharchoimeád rialachas, seoladh an phlean ghnó, tosaigh do ghnó féin agus cúrsaí a bhaineann le gnólacht nuathionscanta Go €500 10%
Comharthaíocht Go €500 20%
Úasgrádú ar áitreabh nuair is leis an iarrthóir an t-áitreabh Go €1,000 20%
Clárú láithreán gréasán, seirbhísí atá bainteach agus léiriú Go €500 20%
Meascán den mhéid thuas in aon tréimhse 24 mhíC €2,500

Nótáil nach bhfuil ceart uathfheidhmeach ar aon ceann de na méideanna seo. Déanfaidh Oifigeach Cáis na Roinne Coimirce Sóisialaí d'iarratas agus d'incháilitheacht a mheas.

Tá roinnt rudaí dícháilithe do thacaíocht deontais faoin DTF. Ina measc tá:

 • Cíos foirgnimh/áitribh
 • Costas taistil
 • Árachas (seachas árachas dliteanais phoiblí )
 • Éadaí agus éide pearsanta (seachas éadaí cosanta)
 • Cláir forbartha gairmiúla eagraithe ag comhlachais ghairmiúla agus rialála.
 • Aon sórt feithicle a cheannach
 • Stoc trádála
 • Oiliúint nó oideachas seachas é atá sainithe.

Costas fóntais, nascadh nó soláthar agus rátaí údarás áitiúil

Tá tuilleadh eolais ar fáil Chun bheith féinfhostaithe.

Deontais fostaíochta

Níl aon impleachtaí ag deontais fostaíochta ó Oifig Fiontair Áitiúil nó ó Chuideachta Forbartha Áitiúla dod' cháilíocht don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Rátaí

Má tá tú incháilithe don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair Coinneoidh tú na céatadáin seo a leanas dá n-íocaíocht leasa shóisialaigh, lena n-áirítear méaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe, go ceann 2 bhliain ar a mhéid:

 • 100% don chéad bhliain
 • 75% don dara bliain

Má éiríonn le d'aosach incháilithe fostaíocht a fháil níl aon éifeacht ag seo ar do LFFO, Má éilíonn d'aosach incháilithe aon íocaíocht leasa sóisialaigh as/aisti féin áfach nó má ghlacann sé/sí páirt i bhfostaíocht phobail déanfar d'íocaíocht LFFO a laghdú dá réir.

Sochar tánaisteacha

Coinneoidh tú aon sochair breise (nó tánaisteacha) chomh fada is a fhaigheann an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Ní mór duit a bheith measta áfach mar incháilithe don scéim chóiríochta ar cíos chun d'fhorlíona cíosa a choinneáil. D'fhéadfadh go mbeadh impleachtaí ann dod' fhorlíonadh cíosa má thagann méadú ar do thuilleamh agus tú ar an scéim. Ba cheart duit é a fhiosrú le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh an tOifigeach Leasa Pobail orthu roimhe seo) ag d’ionad sláinte áitiúil maidir le cén impleachtaí atá ann dod' Fhorlíonadh cíosa ma ghlacann tú leis an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Cuimsíonn sochair tánaisteacha:

Íocfar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair díreach isteach i do chuntas bainc nó do chuntas cumainn foirgníochta ar bhunús seachtainiúil. Ní féidir an liúntas a íoc isteach i gcuntas morgáiste.

Ní mór duit dul i dteagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí láithreach má thagann deireadh le do fhéinfhostaíocht nó má ghlacann tú le fostaíocht. Ní gá duit cáin, ÁSPC nó Muirear Sóisialta Uilíoch a íoc ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair ach d'fhéadfaí go mbeadh ort cáin, ÁSPC agus Muirear Sóisialta Uilíoch a íoc ar aon ioncaim a fhaigheann tú ó d'fhéinfhostaíocht

Féadfaidh tú d’Fhaoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú a éileamh má tá an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (LFFO) á fháil agat

Tá díolúine dhá bhliain ó cháin ioncaim ar fáil tríd an scéim(suas go caidhp €40,000 in aghaidh na bliana) do dhaoine atá dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh a ngnó a thosú. Ritheann sé ón 23 Meán Fómhair 2013 go dtí an 31 Nollaig 2018. (Má thosaigh tú leis an BTWEA a fháil roimh an 25 Deireadh Fómhair 2013 áfach, ní cháilíonn tú don fhaoiseamh seo mar gheall gur thosaigh tú do ghnólacht cheana roimh dháta tosaigh na scéime.)

Conas iarratas a dhéanamh

Comhlánaigh foirm iarratais BTW 2 (pdf) chun iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Má tá tú i do chónaí i gceantar i gceantar Cuideachta Forbartha Áitiúla (CFA)(tugtar cuideachta páirtnéireachta áitiúla orthu uaireanta), ba cheart duit an fhoirm BTW 2 a chur ar ais chuig i do Chomhphairtíocht nó CFAC chun go gcuirfear í faoi bhráid Oifigeach Fiontair sa CFA. Má tá tú i do chónaí i gceantar CFA é, ba cheart duit foirm BTW 2 a chur chuig an oifigeach cáis i d'oifig áitiúil INTREO nó Leasa Sóisialaigh.

Breathnóidh an Oifigeach Fiontair nó Oifigeach Cáis ar do thogra gnó agus b'fhéidir go pléifidh sé/sí gnéithe áirithe de leat. Ní cead agat féinfhostaíocht a thosú go dtí go bhfuil faomhadh scríofa faighte agat dó ón CFA nó ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Má ghlactar leat ar an scéim um Fhilleadh ar Obair Fiontar, ní foláir duit clarú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Achomharc a lorg

Is scéim riaracháin é LFFO. Ciallaíonn sé seo nach feidir achomharc a lorg ar an gcinneadh ón Oifig Achomarc Leasa Sóisialaigh. Is féidir leat áfach, iarraidh ar an Roinn Coimirce Sóisialaí athbhreithniú a dhéanamh ar d'iarratas má mhothaíonn gur trí bhotún a diúltaíodh don liúntas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má tá tú i do chónaí i gceantar Cuideachta Forbartha Áitiúla (CFA) (pdf), ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an Oifigeach Fiontair CFA áitiúil.

Má tá tú i do chónaí i gceantar nach ceantar CFA é, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar anOifigeach Cáis i d'oifig Intreo nó leasa shóisialaigh áitiúil.

Page edited: 8 November 2017