Post a fháil in Éirinn

Réamhrá

Má tá tú ag bogadh go hÉirinn, nó má tá tú ag machnamh faoi athlonnú abhus, is dócha gur ceann amháin de do chuid tosaíochtaí é post a fháil. Moltar duit an fhostaíocht agus lóistín éigin, más féidir, a bheith eagraithe agat roimh d'aistear ach ní riachtanas é seo. Má tá tú ag pleanáil le bogadh tíre, luíonn sé le réasún go ndéanfá roinnt taighde faoi na deiseanna atá ar fáil anseo, faoi na meán-rátaí pá agus faoi shaincheisteanna cánachais agus go gcinnteofá nach bhfuil aon srianta ann a chuirfeadh cosc ort óna dhul ag obair sa tír seo.

Ní bhíonn aon eolas faoi fholúntais d'earnáil ar bith den gheilleagar Éireannach ag CitizensInformation.ie. Ní ghlacann CitizensInformation.ie le Curricula Vitae/dintiúir agus ní féidir iad a chur ar aghaidh chuig fostóirí ar do shonsa. Tá raon leathan d'áisíneachtaí earcaíochta in Éirinn a sholáthraíonn eolas faoi phoist in Éirinn (féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos).

Tabharfaidh an cháipéis seo eolas agus comhairle duit faoi teacht chun bheith ag obair in Éirinn agus do chearta má tá tú ag lorg agus ag fáil poist mar fhostaí náisiúnach eachtrach in Éirinn.

Cáilíochtaí

Is é Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann an t-ionad Éireannach a aithníonn cáilíochtaí idirnáisiúnta. Tá Bunachar Sonraí Cáilíochtaí Idirnáisiúnta aige. Caithfidh tú eolas a bheith agat ar an dóigh a aithnítear cáilíochtaí in Éirinn agus faoi comhaitheantas cáilíochtaí gairmiúla. Má tá cáilíocht phroifisiúnta agat, ba cheart duit seiceáil leis an gcraobh Éireannach de do chomhlacht gairmiúil lena fháil amach an bhfuil do cháilíochtaí inghlactha le húsáid in Éirinn – féach 'Gairmeacha' thíos.

Saoránaigh LEE

Más saoránach LEE nó Eilvéiseach thú ag teacht chun bheith ag obair in Éirinn, tá tú i dteideal go ndéileáfar leat cosúil le hiarrthóir ar bith eile nuair a chuireann tú iarratas isteach ar obair. Tá cead agat cur isteach ar aon fholúntas oibre, lena n-áirítear poist san earnáil phoiblí. Cuimsíonn siad seo poist in Óglaigh na hÉireann agus i bhfórsa póilíneachta na hÉireann (An Garda Síochána), ach ní le seirbhís taidhleoireachta na hÉireann
Nóta: is é atá san LEE (EEA i mBéarla) ná ballstáit an AE, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin.

Seirbhísí Fostaíochta Eorpacha (EURES)

Tá an tsaoirse ag saoránaigh de chuid an AE/LEE chun cónaí agus obair i mBallstáit eile gan srianadh. Chun saorghluaiseacht oibrithe idir ballstáit a éascú, bunaíodh líonra i ngach tír arb í an tseirbhís fostaíochta phoiblí agus an Coimisiún Eorpach atá inti. Glaoitear líonra EURES air seo. Ina theannta sin is ea a bhíonn sé mar aidhm ag EURES:

  • Seirbhís Socrúcháin i bPoist Eorpacha a sholáthar do dhaoine a bhíonn ag lorg post
  • Comhairle agus treoir ar an gcaoi chun post a lorg san AE/LEE agus ar na féidearthachtaí atá ann le hobair a fháil i dtír éigin eile
  • Seirbhís earcaíochta a sholáthar d'fhostóirí ar mian leo dul i mbun earcaíochta sna Ballstáit LEE
  • Eolas faoi choinníollacha cónaithe agus oibre sna Ballstáit de chuid an LEE a sholáthar
  • Seirbhís earcaíochta a sholáthar d'fhostóirí ar mian leo dul i mbun earcaíochta sna Ballstáit LEE.

Laistigh de gach Ballstát de chuid an AE/LEE, soláthraíonn Oifigigh Socrúcháin (dá ngairtear comhairleoirí EURES) ar oiliúnaithe go speisialta iad eolas agus comhairle shaor in aisce d'oibrithe agus d'fhostóirí faoi gach ceann de na saincheisteanna thuas. Gheobhaidh na daoine a bhíonn ag lorg post agus gur ón AE/LEE iad, agus ar mian leo obair i mBallstát eile eolas ar phoist agus eolas ar choinníollacha cónaithe/oibre san LEE anseo. Má tá tú ag lorg oibre, féadfaidh tú do Churriculum Vitae a chur ar shuíomh gréasáin EURES, áit ar féidir leis na mílte fostóirí ó fud an LEE é a shroichint. Tabharfaidh sé seo an seans is fearr duit chun fostaíocht a fháil.

Saoránaigh Neamh-LEE

Go ginearálta ní mór do shaoránaigh neamh-LEE (ach amháin eisceachtaí) cead fostaíochta a bheith acu le bheith ag obair in Éirinn. Ón 18 Deireadh Fomhair 2007 má bíonn náisiúnaigh neamh-LEE ag déanamh taighde eolaíoch le eagraíochtaí eolaíocha ceadaithe, ní bheidh cead fostaíochta uirthi.

Beidh na rudaí seo a leanas ar na socruithe do cheadanna fostaíochta:

  • Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha atá ar fáil do gach post a bhfuil tuarastal bliantúil ag dul leis os cionn €60,000 agus do réimse teoranta post le tuarastal bliantúil os cionn €30,000
  • Cead Fostaíochta Ginearálta atá ar fáil go príomha do phoist a bhfuil tuarastal idir €30,000 agus €60,000 acu agus nach bhfuil incháilithe do Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhactacha. Caithfidh an t-iarratas ar Chead Fostaíochta Ginearálta tástáil an mhargaidh shaothair a chomhlíonadh ag léiriú nach bhféadfaí an folúntas a líonadh ó laistigh den LEE.

Beidh an ambasáid nó an chonsalacht Éireannach is cóngaraí duit in ann comhairliú duit an mbeidh víosa de dhíth ort sula dtagann tú go hÉirinn nó nach mbeidh.

Corr-obair

Is minic na poist seo á bhfógairt i bhfuinneoga siopaí, in ionaid siopadóireachta, trí na páipéir nuachtáin laethúla Éireannacha agus trí áisíneachtaí earcaíochta. Cé nach mbíonn aon cháilíochtaí gairmiúla de dhíth ar go leor de na poist sin, moltar duit fianaise um chaighdeáin oideachasúla ar bith a ghnóthaigh tú (.i. teastais iar-bhunscoileanna, dioplómaí, céimeanna, srl.) a thabhairt leat go hÉirinn. B'áisiúil an ní é freisin dá dtabharfá CV/dintiúir sa Bhéarla ar suas chun dáta iad leat, óir gur dócha go n-iarrfaí ort eolas a sholáthar ar aon taithí nó aon saineolas a bheadh agat.

Má tá tú ag pleanáil chun teacht go hÉirinn agus go bhfuil tú ag féachaint le corr-fhostaíocht a fháil, d’fhéadfá clárú le háisíneacht earcaíochta roimh d’aistear abhus. Ba chóir duit súil a choinneáil amach freisin ar fhógraí do chorr-oibrithe sna siopaí féin.

Gairmeacha

Beidh níos mó pleanála ag teastáil chun post gairmiúil a fháil in Éirinn ná mar a bheidh i gcás corr-oibre. Cé go dtógfadh post gairmiúil píosa breise ama lena fháil, moltar duit tú féin a eagrú agus chun tosú ag cur isteach ar phoist sula dtaistilíonn tú. B'áisiúil duit freisin a mheabhrú go n-íoctar tuarastail ar leibhéal níos airde sna poist seo thairis poist eile nach dteastaíonn aon cháilíochtaí dóibh. Tá cumainn nó comhaltais in Éirinn ag nach mór gach uile ghairm in Éirinn a dhéanann ionadaíocht dá gcuid ball agus ar minic go rialaíonn siad iad freisin. Soláthróidh na cumainn sin eolas um aithint cháilíochtaí gairmiúla, um dheiseanna fostaíochta agus um ghairmeacha. Tá a chuid láithreán gréasáin féin ag nach mór gach aon cheann de na heagrais seo (pdf), ar féidir leat cuardach ina leith ar líne ag baint leasa as aon inneall cuardaigh ar fios a ghnóithe dó.

Rialacha

Tugtar cosaint do gach fostaí in Éirinn - beag beann ar a náisiúntacht, a dtaithí, a saineolas nó a ngairm – faoin dlí in Éirinn. Leagann na dlithe seo síos rialacha sonracha faoi íosrátaí pá, faoi uaireanta oibre, faoi shaoire, faoin tsláinte agus an tsábháilteacht, faoi phoist a athrú agus faoi chearta fostaíochta.

De bharr chúiseanna tráchtála, ní féidir le CitizensInformation.ie eolas a thaispeáint faoi fholúntais do phoist atá ar fáil, ná faoi dheiseanna fostaíochta faoi leith ná eolas ar ghairmeacha in Éirinn. Ní féidir le CitizensInformation.ie glacadh le dintiúir/ le Curricula Vitae ná eolas a sholáthar um bealaí gairmréime faoi leith.

Rátaí

Is é an gnáthnós é d'áisíneachtaí earcaíochta in Éirinn táille a ghearradh ar dhaoine dá gcuid seirbhísí

Conas iarratas a dhéanamh

Nuair a dhéanann tú iarratas ar phost ní mór duit curriculum vitae (CV) a bheith agat i mBéarla ar achoimre é nó liosta de do cháilíochtaí agus do thaithí oibre. Ba chóir duit bunchóipeanna de do cháilíochtaí agus cóipeanna oifigiúla díobh i mBéarla a bheith agat chomh maith. Má tá tú in Éirinn agus gur gá duit cáipéisí a bheith aistrithe go Béarla, is féidir leat dul i dteagmháil le hambasáid nó consalacht na tíre chun cabhair a fháil.

Aitheantas cáilíochtaí: is féidir ráiteas inchomparáideachta le haghaidh do cháilíocht agus treoir úsáideora (pdf) ó qqi.ie a íoslódáil.

Má tá tú ag lorg fostaíochta in Éirinn, cuirfidh an fógra poist nó gníomhaireacht earcaíochta comhairle ort maidir le conas iarratas a dhéanamh ar an bpost.

Murar náisiúnach de chuid LEE tú, is féidir leat tuilleadh eolais a fháil maidir le Ceadanna Fostaíochta Ginearálta agus Ceadanna Fostaíochta Scileanna Ríthábhactacha ar láithreán gréasáin na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Má teastaíonn víosa uait, caithfidh tú iarratas ar líne ar víosa a dhéanamh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Tá fáil ar eolas teagmhála d'áisíneachtaí earcaíochta in Éirinn san eolaí teileafóin nó trí chuardach ar líne.

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Rannóg Ceadanna Fostaíochta

Ionad Phort an Iarla
bóthar níos ísle
Baile Átha Cliath 2
D02 PW01
Éire

Uaireanta Oscailte: Líne Chabhrach: Luan go hAoine 9:30rn - 5ir
Teil: +353 1 417 5333
Lóghlao: 1890 201 616
Facs: +353 1 631 3268
Page edited: 20 October 2016