Forbhreathnú: Post a thosú

Is ionann an próiseas a bhaineann le post a aimsiú agus a fháil do gach duine, is cuma cé acu atá sé/sí ag obair, dífhostaithe nó san oideachas faoi láthair. Baineann sé le gach foinse deiseanna fostaíochta a chuardach, iarratais ar phoist a chur isteach in éineacht le CV agus an cuardach a thosú arís mura n-éiríonn le d'iarratas. Soláthraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí raon seirbhísí fostaíochta do chuardaitheoirí poist.

Má tá tú ag teacht go hÉirinn as tír eile chun obair a dhéanamh, is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil inár gcáipéis Post a fháil nuair a bhogann tú go hÉirinn.

Tá a lán cineálacha éagsúla fostaíochta ann, lena n-áirítear obair pháirtaimseartha, obair ócáideach agus obair lánaimseartha. Má fhaigheann tú post, ba cheart duit a chinntiú gur fostaí thú, agus ní duine féinfhostaithe, toisc gur le fostaithe amháin a bhaineann an chuid is mó den reachtaíocht um chosaint fostaíochta.

Tosú ag obair

Is gá duit nithe áirithe a dhéanamh sula dtosóidh tú ag obair. Mar shampla, má tá tú cláraithe mar dhuine dífhostaithe, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le hionad Intreo nó leis an oifig áitiúil leasa shóisialaigh agus síniú as an dól nuair a thosaíonn tú ag obair.

Ba cheart duit freisin fáil amach faoin bhfaisnéis fostaíochta a bhaineann le do phost nua. Mar shampla, ba cheart eolas a bheith agat ar na nithe seo a leanas nuair a thosaíonn tú ag obair: d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí, conarthaí fostaíochta, árachas sóisialta, an Muirear Sóisialta Uilíoch agus cáin.

Is é an aidhm atá leis an reachtaíocht fostaíochta um chomhionannas san ionad oibre ná a chinntiú nach ndéantar leithcheal ort nuair a dhéanann tú iarratas ar phost agus nuair atá tú ag obair.

Do chearta fostaíochta

Nuair a thosaíonn tú ag obair, tá oibleagáid ar d'fhostóir a chinntiú go bhfaigheann tú bunchearta fostaíochta áirithe. Rialaítear na cearta sin leis an reachtaíocht fostaíochta agus áirítear leo an ceart chun íosphá, saoire bhliantúil, laethanta saoire poiblí agus uaslíon uaireanta oibre.

Mura bhfuil tú ag fáil do chearta fostaíochta nó más rud é go gcailleann tú do phost agus go gcreideann tú gur éagórach a bhí an dífhostú, tá eagraíochtaí ann ar féidir leo cabhrú leat do chearta fostaíochta a fhorfheidhmiú. Má theastaíonn faisnéis uait faoin dlí fostaíochta agus faoi do chearta fostaíochta, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Faisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.

Inimircigh agus eisimircigh

Más rud é go bhfuil tú ag teacht go hÉirinn, nó ag smaoineamh faoi theacht go hÉirinn, ar son na hoibre, is féidir leat faisnéis a fháil faoi cheadanna fostaíochta.

Más rud é go bhfuil tú ag bogadh thar lear, nó ag smaoineamh faoi bhogadh thar lear, ar son na hoibre, gheobhaidh tú an fhaisnéis atá uait faoi obair san AE agus faoi obair taobh amuigh den AE anseo.

Page updated: 21 October 2016