Scéim Fhostaíochta Pobail

Réamhrá

Tá an clár Fhostaíochta Pobail (FP) dírithe ar chúnamh a thabhairt do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine eile atá faoi mhíbhuntáiste a chur ar ais ag obair tríd áiteanna páirtaimseartha agus sealadacha a chur ar fáil dóibh i bpoist atá lonnaithe sna pobail áitiúla. Is féidir le rannpháirtithe dul i gceann obair eile pháirtaimseartha freisin nuair atá siad ag plé leis an scéim. Tar éis don scéim críochnú spreagtar na rannpháirtithe le poist páirtaimseartha agus lánaimseartha eile a lorg bunaithe ar an taithí agus na scileanna nua atá faighte acu ar an Scéim Fhostaíochta Pobail. Tá an clár Fhostaíochta Pobail riartha ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Pleanálfaidh agus bainisteoidh urraitheoirí Fostaíochta Pobail – eagraíochtaí deonacha nó comhlachtaí poiblí – do shocrúchán FP. Déanann siad urraíocht ar thionscadail áitiúla nó pobail a shásaíonn gá pobail aitheanta.

Ó 2013, cuirtear Clár Oiliúint agus Forbairt Cúraim Leanaí FP i bhfeidhm i leith rannpháirtithe FP gur mian leo lean ar aghaidh le gairm chúraim leanaí. Is ea clár foghlama foirmiúil agus taithí oibre 3 bliana as a dtiocfaidh cáilíocht CNC Leibhéal 5 i gcúram agus oideachas luath-óige.

Rannpháirtithe

Tá 2 chatagóir Fostaíochta Pobail difriúla agus bíonn a riachtanais iontrála féin ag gach aon cheann acu. Is iad na catagóirí ná an Rogha Chomhtháite Pháirtaimseartha agus an Rogha Poist Páirtaimseartha. Is féidir leat páirt a ghlacadh ceachtar iontu ach ní féidir leat páirt a ghlacadh sa bheirt ag an am céanna. Tá uasteorainneacha rannpháirtíochta Fostaíochta Pobail – 3 bhliain i gcás daoine faoi bhun 55 bliain d’aois agus 6 bliana dóibh siúd atá os cionn 55 bliain d’aois. Má fhaigheann tú íocaíocht míchumais sonraithe, d’fheadfá cáiliú bliain rannpháirtíochta breise a fháil. Ní áirítear am caite ar FP roimh 3 Aibreán 2000 sna teorainneacha rannpháirtíochta seo.

Faoi scéim phíolótach a thosaíonn an 4 Eanáir 2016, d’fhéadfadh rannpháirtithe FP nua agus reatha páirt a ghlacadh i bhFostaíocht Phobail go leanúnacha suas go dtí aois pinsin Stáit.

An Rogha Chomhtháite Pháirtaimseartha

Ceadaíonn an Rogha Chomhtháite Pháirtaimseartha thú chun obair faoin scéim fostaíochta pobail suas go bliain amháin. Seans gur féidir scéim bliana a fhadú bliain amháin eile ag brath ar fhaomhadh RCS agus fáil áiteanna agus buiséad. Go hiondúil críochnaíonn na rannpháirtithe an sochrúchán bliana agus téann siad ag lorg post lán nó páirtaimseartha in áiteanna eile. Is féidir leat a bheith cáilithe le páirt a ghlacadh sa Rogha Chomhtháite Pháirtaimseartha den Scéim Fhostaíochta Pobail má:

Tá tú 25 bliain d'aois nó níos sine agus:

Tá tú atá 18 mbliana d'aois nó níos sine agus:

 • Is ball den Lucht Siúil tú, dífhostaithe agus ag fáil Shochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora ar feadh bliain amháin ar a laghad.
 • Ag fáil Liúntais Míchumais, Pinsin na nDall, nó Pinsin Easláinte
 • Ag fáil Shochar Breoiteachta ar feadh 6 mhí ar a laghad
 • Is dídeanaí tú atá fíordheimhnithe ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (Teastas clárúcháin na nGardaí le stampa 4) agus ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh
 • Is iar-chiontóir thú atá curtha chuig an Scéim Fostaíochta Pobail ón tSeirbhís Phromhaidh nó seirbhís ainmnithe eile nó is iar-chiontóir thú nach bhfuil curtha ó sheirbhís ainmnithe agus ag fáil SCP nó LCP ar feadh 12 mhí
 • Atreoraithe i ndiaidh measúnú cuí de réir prótacal na Creatlaí Náisiúnta um Athshlánú ó Dhrugaí
 • Ag maireachtáil i gceann de na hoileáin mhara agus ag fáil íocaíocht incháilithe le haghaidh FP ar feadh 6 mhí nó níos mó láithreach

An Rogha Poist Páirtaimseartha

Soláthraíonn an Rogha Poist Páirtaimseartha FP obair pháirtaimseartha ar fáil ar feadh bliain amháin ar dtús, agus conarthaí bliantúla in-athnuaite ar feadh 2 bhliain eile ag brath ar fhaomhadh RCS agus fáil áiteanna agus buiséad. An aidhm atá leis an rogha ná fostaíocht a chur ar fáil ar feadh tréimhse réasúnta fadtéarmach do dhaoine meánaosta nach raibh in ann fostaíocht sheasta a fháil le tamall anuas.

D'fhéadfadh sé go mbeadh tú incháilithe don Rogha Phoist Páirtaimseartha FP má:

Tá tú 35 bliana nó níos sine agus:

 • Tar éis a bheith ag fáil aon chinn de na híocaíochtaí seo a leanas: Shochar Cuardaitheora Poist (SCP), Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP), Íocaíocht Idirthréimhseach Cuardaitheora Poist (IICP), Íocaiocht Teaghlaigh Aontuismitheora (ITA), Sochar Banchéile Thréigthe, Phinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, Phinsean Neamh-Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh nó Chúnamh Feirme ar feadh 3 bliana ar a laghad - féach 'Tréimhse incháilitheachta' thíos.
 • Ag fáil Liúntas Míchumais, Pinsean na nDall nó Pinsean Easláinte
 • Ag fáil Sochar Breoiteachta ar feadh 6 mhí ar a laghad
 • Is iar-chiontóir thú atá curtha chuig an Scéim Fostaíochta Pobail ón tSeirbhís Phromhaidh nó seirbhís ainmnithe eile nó is iar-chiontóir thú nach bhfuil curtha ó sheirbhís ainmnithe agus ag fáil SCP nó LCP ar feadh 3 bliain

Má tá tú 18 mbliana d’aois nó níos sine agus:

 • Is ball den Lucht Siúil tú, ag fáil Shochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora ar feadh bliain amháin ar a laghad.
 • Is teifeach thú, aitheanta ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 • Atreoraithe i ndiaidh measúnú cuí de réir prótacal na Creatlaí Náisiúnta um Athshlánú ó Dhrugaí
 • Ag maireachtáil ar cheann de na hoileáin mhara agus ag fáil íocaíocht incháilithe le haghaidh FP ar feadh 6 mhí nó níos mó láithreach

Tréimhse incháilitheachta

Go ginearálta, is ea an tréimhse incháilitheachta 1 bhliain don Rogha Chomhtháite Pháirtaimseartha agus 3 bhliain don Rogha Poist Pháirtaimseartha.

 • Má bhí tú ag fáil Liúntas Leasa Forlíontach bunúsach roimh ag fáil Shochar Cuardaitheora, Poist Liúntas Cuardaitheora Poist, Íocaíocht Idirthréimhseach Cuardaitheora Poist (IICP), Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Phinsean Neamh-Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, Phinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, Shochar Banchéile Thréigthe, nó Chúnamh Feirme, is féidir é seo a áireamh i gcomhair do thréimhse incháilitheachta bhliain amháin, ar an gcoinníoll nach bhfuil aon bhriseadh idir íocaíochtaí difriúla.
 • Má bhí tú ag fáil Liúntas Cúramóra, is féidir é seo a áireamh i gcomhair do thréimhse incháilitheachta bhliain amháin, ach ní mór do do chúraimí cúramóra a bheith críochnaithe agus ní mór duit a bheith ag fáil SCP, LCP, IICP nó ITA faoi láthair.
 • Nuair a bheidh cáilitheacht á mheasúnú, ceadaítear daoine a fhaigheann SCP nó LCP uasmhéid 30 lá oibrithe i ngach bliain den tréimhse incháilitheachta roimh thosú scéim FP.
 • Is féidir am caite ar cheann de na híocaíochtaí míchumais thuas a áireamh i gcomhair do thréimhse incháilitheachta, ar an gcoinníoll nach bhfuil aon bhriseadh, mar shampla, 12 mhí ar Shochar Breoiteachta, agus ina dhiaidh sin 24 mí ar Liúntas Cuardaitheora Poist nó 3 mhí ar Shochar Breoiteachta, agus ina dhiaidh sin 9 mí ar Liúntas Cuardaitheora Poist.
 • Ní áireofar am caite ar FP a thuilleadh le haghaidh ama leanúnach ar FP i gcomhair rannpháirtithe nua a thosaíonn ar nó i ndiaidh 8 Deireadh Fómhair 2012.

 • Go ginearálta, ní áireofar am caite ar Tús, Gateway, Scéim Sóisialta Tuaithe, JobBridge, Liúntas chun Filleadh ar Oideachas nó Springboard i gcomhair do thréimhse incháilitheachta 3 bhliain. Tá cúpla eisceacht agus is féidir léigh tuilleadh fúthu agus faoi na riachtanais cháilitheachta don Rogha Chomhtháite Pháirtaimseartha nó don Rogha Poist Pháirtaimseartha ar welfare.ie.

Babhtáil duine fásta cáilithe

Ó 16 Meán Fómhair 2013, níl an rogha babhtáil do chéile ar fáil do rannpháirtithe FP nua. Níl aon tionchar ar dhaoine a fhaigheann an rogha babhtáil do dhuine fásta cáilithe láithreach.

Ag obair i scéim FP

Ar an meán is 39 uair an chloig oibre a dhéantar sa choicís don socrúchán. Íocann d’urraitheoir leat go seachtainiúil. Tá cearta fostaíochta áirithe agat: saoire bhliantúil, laethanta saoire phoiblí, saoire mháithreachais agus ráiteas scríofa faoi théarmaí agus coinníollacha fostaíochta san áireamh. Baintear cáin as do phá ach tá do phá FP díolmhaithe ón Muirear Sóisialta Uilíoch. Íocann rannpháirtithe i scéimeanna Fhostaíochta Pobail ranníocaíocht ÁSPC ag Aicme A8/A9 agus áirítear é mar lánranníocaíocht ÁSPC Aicme A. Má tá d’íocaíocht FP níos lú ná €352 sa tseachtain, ní íocfá aon ranníocaíocht fostaithe. Má tá d’íocaíocht FP níos mó ná €352 sa tseachtain, d’íocfá ranníocaíocht ÁSPC fostaithe. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sa Lámhleabhar Nósanna Imeachta Fostaíocht Pobail.

Teorann ama: Ní chuirtear maoiniú ar fáil i gcás oibrithe sa Scéim Fostaíochta Pobail atá aois cháilitheach do phinsean Stáit mar a leanas:

 • 66 le haghaidh daoine a shaolaíodh roimh 1 Eanáir 1955
 • 67 le haghaidh daoine a shaolaíodh ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 1955
 • 67 le haghaidh daoine a shaolaíodh ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 1955

Cúram leanaí: Más gá duit cúram leanaí chun bheith rannpháirtí FP, d’fhéadfá bheith i dteideal an clár Cúraim Leanaí Fostaíochta Pobail (CLFP) a fháil. Soláthraíonn sé áiteanna cúraim leanaí do leanaí suas go 13 bliana d’aois. Ba chóir duit dul i dteagmháil le d’urraitheoir chun sonraí faoin chlár CLFP a fháil.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Ó 16 Eanáir 2012 ní féidir le rannpháirtithe nua i scéimeanna Fhostaíochta Pobail (FP) íocaíocht leasa shóisialaigh ag an am céanna a éileamh. Sainítear rannpháirtithe nua mar iad sin nach raibh fostaithe ar scéim FP sa 12 mhí roimhe seo.

Leanfaidh rannpháirtithe reatha, a fhaigheann Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Sochar Banchéile Thréigthe nó Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) a íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil go dtí nach mbeidh siad cáilithe chun bheith páirteach i scéim FP nó go bhfágfaidh siad an scéim go deonach.

Méaduithe do leanbh cáilithe: Má tá duine páirteach i scéim FP agus má fhaigheann siad Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Sochar Banchéile Thréigthe nó Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), ó 20 Feabhra 2012 ní íoctar 2 méadú do leanbh cáilithe níos mó d’fhaighteoirí nua agus reatha – féach ‘Íocaíochtaí leasa shóisialaigh’ thíos. Faigheann rannpháirtithe reatha an méadú do leanbh cáilithe lena íocaíocht leasa shóisialaigh agus an ráta pearsanta do rannpháirtí FP. Faigheann rannpháirtithe nua an méadú do leanbh cáilithe lena íocaíocht FP.

Íocaíochtaí eile agus FP: Má fhaigheann tú áit ar scéim FP agus má fhaigheann do chéile nó pháirtnéir Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP), Liúntas Míchumais (LM) nó Cúnamh Feirme dóibh féin, is féidir leo Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe leis an LCP, LM nó Cúnamh Feirme a éiligh. Ansin déantar measúnú ar d’ioncam ón scéim FP (mar dhuine singil) mar fhostaíocht inárachais i leith na híocaíochta.

Tairbhí breise

Coimeádfaidh tú do Chárta Leighis.

Coimeádfaidh tú teidlíocht ar shochair breise a bhí tú ag fáil díreach roimh dhul ar aghaidh go dtí Fostaíocht Pobail ar chuntar go sásaítear na coinníollacha le haghaidh na liúntais seo.

Laghdófar an méid Liúntais Cíosa a fhaigheann tú, áfach. D'fhéadfá cuid de do Liúntas Us Morgáiste a choimeád.

Rataí

Cuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí deontais ar fáil d'urraiteoirí le cabhrú leo daoine a fhostú faoin scéim.

Ó Márta 2017 is an t-íosráta íocaíochta seachtainiúil do rannpháirtithe nua €215.50 bunaithe ar fhigiúr 19.5 uaireanta oibre.

Más €193 nó níos lú sa tseachtain é an íocaíocht leasa shóisialaigh iarbhír (cleithiúnaithe san áireamh) atá á fáil agat, gheobhaidh tú an t-íosráta seachtainiúil €215.50 (sin é €193 móide €22.50) Más €193.01 nó níos mó sa tseachtain é an íocaíocht leasa shóisialaigh iarbhír (cleithiúnaithe san áireamh) atá á fáil agat, gheobhaidh tú an ráta coibhéiseach móide €22.50.

Ioncam breise: Má tá aon ioncam breise agat, mar shampla, ioncam ó obair páirtaimseartha, ní bheidh aon tionchar ar d’íocaíocht FP. Áfach, baineann na rialacha le haghaidh athraithe i do chúinsí féin le do bhuníocaíocht leasa shóisialaigh le d’íocaíocht FP freisin. Mar shampla, má fhaigheann do dhuine fásta cáilithe post, déanfar a n-ioncam a mheas mar acmhainní agus d'fhéadfadh go laghdófar d’íocaíocht FP. Ní fhéadfadh í faoi bhun an íosráta €208 a laghdaigh.

Chun ró-íocaíocht a sheachaint, má tá aon athrú i do chúinsí féin, ba chóir duit cuir in iúl do mhaoirseoir FP agus an tOifigeach Forbartha Pobail RCP áitiúil atá freagrach as do scéim FP. (Tugann do mhaoirseoir FP thú sonraí teagmhála den Oifigeach Forbartha Pobail RCP áitiúil.) Tá tuilleadh faisnéise maidir le hathrú i do chúinsí féin in alt 3.2.6 ar fáil an Lámhleabhar Nósanna Imeachta Fostaíocht Pobail.

Céilí nó páirtnéirí agus FP: Má tá tú ar scéim FP agus má fhaigheann do chéile nó do pháirtnéir áit ar scéim FP, gheobhaidh gach duine agaibh ráta singil íocaíochta FP chomh maith le leath a Mhéadú Linbh Cáilithe le haghaidh aon linbh cleithiúnach.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá líon teoranta postanna ar fáil mar chuid den Scéim Fostaíochta Pobail (FP). Más mian leat páirt a ghlacadh i Scéim FP déan teagmháil le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil chun dheiseanna fostaíochta faoin Scéim FP a fháil. Tá liostaí fostaíochta ar fáil ar an idirlín.

Is féidir le heagraíochtaí deonacha nó comhlachtaí poiblí urraíocht a dhéanamh ar thionscadail Fhostaíochta Pobail ar son sochair pobail agus poiblí. Ba chóir dóibh dul i dteagmháil leis an oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Fágáil agus athiontráil ar Fhostaíocht Pobail

Má fhágann tú scéim FP, ní féidir leat páirt a ghlacadh i scéim FP eile ar feadh 12 mhí tar éis d’fhágáil. Caithfidh tú bheith ag fáil íocaíocht cáilithe le linn na 12 mhí seo. Má tá tú athfhostaithe, is é sin, má leanann tú ar feadh bliain eile ar do scéim FP, ní gá duit an briseadh 12 mhí a bheith agat.

Má tá seans obair lánaimseartha agat agus má aontaíonn d’urraitheoir, is féidir tréimhse saoire neamhíoctha amháin suas go dtí 26 seachtain a fháil. Má leanann an obair thar 26 seachtain, caithfidh tú an scéim FP a fhágáil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'ionad Intreod'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil.

Page edited: 10 March 2017