Forbhreathnú: An bealach ar ais chun na hoibre

Más rud é go bhfuil tú dífhostaithe le tamall fada anuas nó nach raibh post agat riamh, is féidir go mbeidh tuilleadh tacaí ag teastáil uait chun dul isteach sa lucht saothair. Nuair a shíníonn tú i gcomhair íocaíocht cuardaitheora poist den chéad uair, déantar measúnú ar do riachtanais aonair chun a fháil amach cad é an bealach is fearr chun cabhrú leat filleadh ar an obair. Cuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí (RSC) tacaíocht agus comhairle fostaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist.

I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh go roghnófá filleadh ar an oideachas nó athoiliúint a fháil. Is féidir leat léamh faoi thacaí oiliúna agus oideachais a chabhróidh leat filleadh ar an obair.

Scéimeanna fostaíochta

Is é an aidhm atá le scéimeanna fostaíochta agus le hintéirneachtaí ná tú a ullmhú don obair lánaimseartha trí thacaíocht a thabhairt duit do chuid scileanna a nuashonrú, scileanna nua a fhoghlaim agus meantóireacht a fháil i dtimpeallacht ionad oibre.

Tá rialacha éagsúla ag gabháil le gach scéim maidir le cé atá incháilithe dóibh. Mar sin, ba cheart duit an fhaisnéis mhionsonraithe faoi gach scéim a sheiceáil. Má tá tú ag filleadh ar an obair trí cheann amháin de na scéimeanna sin, is féidir go ndéanfar difear do d'íocaíocht leasa shóisialaigh ar bhealaí éagsúla, ag brath ar an scéim. Is féidir go gcáileoidh daoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe míchumais do na scéimeanna agus tá roinnt tacaí fostaíochta ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.

Agus socrúcháin pháirtaimseartha shealadach á soláthar aici i bpoist atá bunaithe sa phobal áitiúil, cuireann an scéim Fostaíocht Pobail oiliúint agus taithí oibre ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe le tréimhse fhada agus do dhaoine eile faoi mhíbhuntáiste.

Tugann an Scéim Shóisialta Tuaithe deis d'fheirmeoirí agus d'iascairí ar ísealioncam nach bhfuil in ann beatha shásúil a bhaint amach as a ngabháltas feirme nó as iascaireacht ioncam forlíontach a thuilleamh. Oibríonn siad ar thionscadail atá chun tairbhe do phobail tuaithe agus atá á mbainistiú ag eagraíochtaí áitiúla.

Is é is Tús ann ná tionscnamh um shocrúchán oibre sa phobal a sholáthraíonn deiseanna oibre atá chun tairbhe don phobal. Is iad eagraíochtaí pobail agus deonacha i gceantair uirbeacha agus thuaithe araon a chuireann na socrúcháin ar fáil. Roghnaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí na cuardaitheoirí poist atá incháilithe do pháirt a ghlacadh sa scéim agus tugann sí fógra dóibh faoi sin ina dhiaidh.

Is é is Gateway ann ná scéim údaráis áitiúil a sholáthraíonn deiseanna oibre do dhaoine atá dífhostaithe le tréimhse fhada agus atá ar an mBeo-Chlár le níos mó ná 2 bhliain. Tá na deiseanna oibre chun tairbhe don cheantar áitiúil. Roghnaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí na cuardaitheoirí poist atá incháilithe do pháirt a ghlacadh sa scéim agus tugann sí fógra dóibh faoi sin ina dhiaidh.

Soláthraíonn JobBridge socrúcháin intéirneachta in eagraíochtaí príobháideacha, poiblí, pobail agus deonacha do dhaoine dífhostaithe. Ní mór do rannpháirtithe bheith ar an mBeo-Chlár le 3 mhí agus maireann na hintéirneachtaí idir 6 mhí agus 9 mí. Má ghlacann siad le hintéirneacht, coinneoidh siad a n-íocaíocht leasa shóisialaigh agus gheobhaidh siad €50 breise in aghaidh na seachtaine. Ó 21 Meán Fómhair 2016, dúnadh JobBridge d'iarratais nua.

Cuireann an Clár Socrúcháin Oibre taithí oibre 9 mí ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Soláthraíonn an clár áiteanna taithí oibre sna hearnálacha príobháideacha, poiblí, pobail agus deonacha. Ní gá íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith á fáil ag rannpháirtithe, ach is féidir go mbeidh rannpháirtithe atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh le 3 mhí a n-íocaíocht a choinneáil.

Cúram leanaí

Soláthraíonn an Scéim Cúram Leanaí Iarscoile (ASCC) tacaí do dhaoine a ghlacann le háit ar scéim tacaíocht fostaíochta nó a fhilleann ar an obair. Soláthraíonn an scéim áiteanna fóirdheonaithe i gcúram leanaí iarscoile do dhaoine incháilithe.

Féinfhostaíocht

Léigh an rannán faoi ghnó a chur ar bun chun a fháil amach cad iad na tacaí atá ar fáil do dhaoine ar mian leo dul i mbun féinfhostaíochta.

Tacú le fostóirí

scéimeanna agus seirbhísí ar fáil d'fhostóirí freisin, JobsPlus ina measc. Is é is JobsPlus ann ná dreasacht nua d'fhostóirí a thugann spreagadh agus luach saothair d'fhostóirí a fhostaíonn cuardaitheoirí poist atá ar an mBeo-Chlár.

Page updated: 21 Meán Fómhair 2016