Forbhreathnú: Na cearta atá agat ag an obair

Cibé acu atá tú ag tosú ar an obair den chéad uair, ag filleadh ar an obair nó ag athrú poist, cosnaítear leis an dlí na cearta atá agat mar fhostaí.

Tá roinnt de do chearta agus do choinníollacha fostaíochta leagtha amach i do chonradh fostaíochta. Is i reachtaíocht fostaíochta atá cearta eile fostaíochta leagtha amach, lena n-áirítear saoire, uaireanta oibre agus sláinte agus sábháilteacht ag an obair.

Is ann do reachtaíocht shonrach lena gcuirtear cosc ar leithcheal agus lena n-áirithítear comhionannas san ionad oibre. Má chreideann tú go bhfuil bulaíocht á déanamh ort, go bhfuil ciapadh á dhéanamh ort nó go bhfuil leatrom á dhéanamh ort, is féidir leat faisnéis a fháil faoi na cearta atá agat ina leith. Is ann do dhlíthe fostaíochta lena gcosnaítear daoine óga ag an obair agus lena n-áirithítear na cearta atá ag oibrithe páirtaimseartha.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sin inár gcáipéis ar oibleagáidí fostóirí agus cearta fostaithe. Ba cheart eolas a bheith agat freisin ar conas do chearta fostaíochta a fhorfheidhmiú sa chás gur sáraíodh iad.

Nuair a thosaíonn tú ar an obair, ba cheart an t-íosráta pá a bhfuil tú ina theideal, a bheith ar eolas agat agus ba cheart tuiscint a bheith agat ar an bhfaisnéis a thugtar i do dhuillín pá agus ar an dóigh a ríomhtar an cháin a íocann tú.

tacaí breise ar fáil do dhaoine atá ag obair agus ar ísealioncam. Ba cheart eolas a bheith agat ar phinsin freisin.

Poist a athrú

Más rud é go bhfuil tú ag athrú post, nó go bhfuil tú ag smaoineamh faoi do phost a athrú, ba cheart duit faisnéis a fháil faoi fhógra a thabhairt agus do phost á athrú agat agus faoi thaifid cháin ioncaim agus árachais shóisialaigh.

Fostaíocht agus míchumas

Tá tacaí éagsúla fostaíochta ar fáil chun cabhrú le fostaithe faoi mhíchumas post a fháil agus a choinneáil. Soláthraíonn Ciste Freastail Réasúnta na Roinne Coimirce Sóisialaí tacaí amhail an Deontas Léitheora Pearsanta, an Deontas um Ateangaire ag Agallamh Poist agus deontais chun an t-ionad oibre a chur in oiriúint do dhaoine faoi mhíchumas.

Do phost a chailleadh

Má chailleann tú do phost, is féidir go mbeidh cúrsaí deacair duit féin agus do do theaghlach dá bharr. Is gá tuiscint a bheith agat ar cad ba cheart do d'fhostóir a thabhairt duit nuair a chailleann tú do phost agus ar cad is dífhostú éagórach ann. Is féidir go mbeidh tú i dteideal íocaíocht iomarcaíochta.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hionad Intreo nó leis an oifig áitiúil leasa shóisialaigh chun faisnéis a fháil faoi Shochar Cuardaitheora Poist agus faoi Liúntas Cuardaitheora Poist. Má tá tú dífhostaithe le tamall fada anuas, is féidir go mbeidh tú incháilithe do scéim fostaíochta nó do thacaí oiliúna.


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 August 2014